Hơn 10 năm làm quảng cáo online và marketing online cho doanh nghiệp SMEs. Chúng tôi biết đa phần SMEs tư duy sai khi quảng cáo, dẫn đến lãng phí ngân sách mà hiệu quả quảng cáo kém.