Thuê Nghĩa

# Tổ chức/công ty/nhóm:

– $800/ngày

# Hội thảo/sự kiện:

– $1000/ngày