Liên hệ

Huấn luyện inhouse + Chia sẻ sự kiện.
Huấn luyện cho doanh nghiệp.

Website

Huấn luyện viên Nguyễn Tiến Nghĩa

Liên hệ Coach Nghĩa qua zalo

Email

[email protected]